LIBERALISM

Liberal [a'l]: fri, ädel, hederlig, frikostig, hygglig, generös, human, fördomsfri, förstående.
Ur Svenska akademins ordbok

Liberal kommer från Liberté, Frihet. Att vara liberal är att ha ett fritt sinne och tycka om frihet. Utgångspunkten för liberalismen är alltid att människor skall vara fria att styra sitt liv själva, om möjligt. Liberalism är alltså en politisk åsikt som starkt håller på människans frihet och trygghet. T.ex. rätten till politisk frihet, frihet från förtryck, tortyr, censur och rörelsefrihet.

Människan skall ha rätt att fritt välja arbete, bostadsort och fritidssysselsättning samt ha rätt att fritt välja varor och tjänster och ha rätt att starta företag eller affärer. Liberalismen är med andra ord jämställdhet.

Av de etablerade partierna idag är det inget parti som uppvisar en helt liberalistisk syn. Folkpartiet, menar sig står för den sanna liberalismen, men tyvärr inte enligt min mening. Men de övriga partierna är än värre i förmyndarsverige. Men kanske är ändå Folkpartiet det mest liberala partiet trots allt.

Liberalismen har sitt ursprung i människors missnöje med den förtryckande överheten, den förslavades vilja till frihet och rättvisa.

En av de första reformerna, förbättringar, som de liberala fick igenom var den Svenska Folkskolan. Tidigare hade det bara varit de rikas barn som fick gå i skolan. År 1842 fick liberalerna igenom sina åsikter och regeringen bestämde att det skulle finnas en folkskola i varje kommun och att det skulle finnas minst en utbildad lärare. Det bestämdes också att alla föräldrar måste låta sina barn få undervisning i läsning, skrivning, räkning och kristendom.

Ett viktigt steg för liberalerna i Sverige togs när monopolet, ensamrätten, delvis avskaffades. Tidigare hade det funnits bestämmelser för hur många hantverkare och affärer som fick finnas i en stad beroende på invånarantalet i staden och inga nya hantverkare eller affärer fick starta eget utan staten bestämde villkoren för storleken av verksamheten. 1846 avskaffade man delvis detta monopol och det blev tillåtet att bedriva friare handel både i städer och på landsbygden.

Jämställdhet mellan kvinnor och män är för liberaler en självklarhet. Varje individ skall behandlas som en person och bedömas utifrån sitt kunnande, oavsett religion, läggning, bakgrund, eller kön. Alla skall också ha medborgliga rättigheter.

Så ser samhället inte ut. Ett exempel är löneskillnaden mellan kvinnor och män för ett och samma arbete. Detta ska dock inte förstås så att kvinnor skall ha makten över männen, utan de skall ha makten över sina egna liv enligt liberalismen. Liberaler tror idag, liksom de ursprungliga feministerna, på ett samhälle där alla behandlas som individer och att män och kvinnor lever på lika villkor.

Det viktigaste grundbegreppet i liberalismen är frihet. Vad är frihet? Liberalerna anser att det bara finns en sorts frihet, nämligen frihet från våld eller hot om våld. Så länge ingen tvingar dig att göra någonting, är du fri, men så fort du blir tvingad att göra något är du mindre fri. Friheten får dock inte åstadkommas på andra människors bekostnad.

Det finns en stor skillnad mellan statens uppgifter i dagens samhälle och det som en sann liberal önskar sig. Ingen har rätt att tvinga oss att leva på ett visst sätt, därför bör staten sluta göra detta, och staten bör skydda oss från andra som försöker att tvinga oss.

Men om det nu är så viktigt att skydda oss från våld och tvång, skall då staten (polisen) eller privata företag slåss om att skydda oss från våld och tvång i framtiden? Svar: Ja, om det behövs.

Våld och marknad hör inte ihop. Marknaden måste bygga på total frihet och frivilligt utbyte. Fri konkurrens innebär att säljare tävlar om att erbjuda produkter av olika pris och kvalitet till intresserade köpare. En av statens främsta uppgifter är att se till att all handel är frivillig och att ingen använder tvång eller våld mot någon annan.